مدرسه علمیه الزهرا گنبد کاووس
 
 


آبان 1396
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


فرهنگی- دینیجستجو


 به همت معاونت پژوهش نشت پژ وهشی باموضوع تبیین شعارپژوهشی درتاریخ 20/9/95درسالن اجتماعات حوزه علمیه الزهراء گنبدکاووس باحضور سرکار خانم اسیه ملکان استاد حوزه ودانشکاه برگزار گردید
ایشان درابتدای سخنان خود به اهمیت وجایگاه پژوهش پرداختند :اگر مومنی پیش از مرگ برگه ای از خود برجای گذاشته باشد همین یه برگ روز قیامت میان او واتش جهنم مانع می شود وخداوند درازای هر حرفی که بر برگ نوشته شده باشد شهری هفت برابر بزرگ تر از وسعت کل دنیا به اوعطا می کند
وی تصریح کرد:پژوهش در هررشته باعث رونق وکارآمدی آن است پژوهش وتحقیق اگردرست جهت گیری نداشته باشد ودرمسیرتوسعه ومعنویت ورشداخلاق نباشد نه تنها درخدمت ابادی دنیای بشری نیست بلکه عاملی برای تخریب ونابودی حیات ادمیان است
وی درادامه به فضایل اخلاقی درپژوهش اشاره نمودند:تحقیقات زمانی معنا ومفید است که با انگیزه الهی ونیت درست باشد 2شهامت در پژوهش 3امانت داری 4حقیقت جویی ذپدر پژوهش 5 نشاط درپژوهش وغیره اشاره نمودند
ایشان دراخر خاطرنشان نمودند :مهمترین مرحله پژوهش انتخاب ایده مناسب برای تحقیق است برای انتشار یک مقاله علمی بایدایده خوبی داشت وبه راحتی بتوان ان را به سوال پژوهشی تبدیل نمود درخصوص ان برسی متون علمی کافی انجام داد
که هدف از تحقیق تولیدعلم وگسترش مرزهای دانش بررسی شرایط موجوددرجامعه به کارگیری روشهای مناسب برای بهبود شرایط جامعه اماری می باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پژوهشی  لینک ثابت
[دوشنبه 1395-09-29] [ 11:06:00 ق.ظ ]

به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه الزهرا گنبدکاووس کارگاه مقاله نویسی توسط اقای رحیمی نژاد استاد حوزه و دانشگاه درسالن اجتماعات مدرسه برگزارگردید.
ایشان درابتدا به اهمیت علم ازدیدگاه ایات و روایات پرداختند امام علی (ع) می فرمایند ای مردم بدانید کمال دین است کمال علم به طلب مال لازمتر است زیرا مال تقسیم شده وبه شما میرسد ولی علم نزد اهل علم است وبروید ازانها بیاموزید.
وی در ادامه فرمود :نگارش مقاله یک فن است که هرطلبه باید ان را بیاموزد تا بتواند مهارت لازم را درنویسندگی به دست اورد وبرای اینکه یک مقاله از ساختار علمی برخوردار باشد وبتواند گره گشا درزندگی واجتماع ذقرار گیرد باید طبق ساختار نوشته شود که عبارتند ازیک عنوان خوب 2-چکیده 3-کلید واژه 4-مدخل که همان مقدمه است ودراخر به محتوای ان پرداخت :
وی تصریح کرد که عنوانهایی که درمقاله به کار میرود باید باهم همخوانی داشته باشن ودرضمن یک طلبه درمورد علمی که اطلاعی ندارد مثلا شیمی نباید درمورد ان مقاله بنویسد که درنگارش ان با مشکل مواجه گردد.
ودیگراینکه مقاله شما دارای یک موضوع نو و جدید داشته باشد ودغدغه جامعه را بیان کند قابلیت برسی داشته باشد قابلیت تعمیم یعنی اینکه عموم جامعه بتوانند ازان استفاده کنند
ایشان دراخرخاطرنشان کرد :درنوشتن مقاله صبر داشته باشید جرات داشته باشید یعنی نه اینکه هرحرفی بزنید بلکه هر نکته ای که بیان میکنید استدلال نقلی وعقلی داشته باشد ودیگر اینکه از منابع دست اول در مقاله استفاده تا مقاله ای پر محتوا وجذاب ارایه دهیم.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پژوهشی  لینک ثابت
 [ 11:02:00 ق.ظ ]
به همت معاونت پژوهش نشست پژوهشی باموضوع اهمیت پژوهش ونگارش مقاله در تاریخ 23/9/95باحضور استاد رحیمی نژاد استاد حوزه ودانشکاه در سالن اجتماعات مدرسه برگزار گردید.
ایشان درابتدای سخنان خود فرمود :درحوزه معرفت وتبلیغ دینی روشهای بسیاری وجود دارد یکی تبلیغ می کند دیگری تدریس اما یکی از روشهاکه از همه مهمتر است نوشتن کتاب است درنوشتن باید وقت بسیار صرف کرد و این نوشتن باید ازهمان ابتدای طلبگی شروع کرد واین کار نیاز به مطا لعه ومنبع معتبر دارد .
وی تصریح کرد :یک اثر پژوهشی برای اینکه معتبر باشدبایدازیک موضوع خوب برخوردارباشدومشکلی از مشکلات جامعه را برطرف کند بعد از آن باید دنبال منبع معتبر دررابطه با موضوع مورد نظر استفاده از حافظه شخصی ونرم افزارهای مانند نور وغیره باشد .
وی درانتها خاطر نشان کرد :محتوای مقاله بایدمرحله به مرحله ربط داشته باشد تا یک اثر معتروقابل استفاده ای را ازخود به جای بگذارد که ایشان به چارچوب نگارش یک مقاله اشاره نمودند.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پژوهشی  لینک ثابت
 [ 11:01:00 ق.ظ ]

به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه گنبد کاووس به مناسبت هفته پژوهش درتاریخ 16/9/95 بازدیدی از کتابخانه مختو م قلی توسط جمعی از طلاب به عمل امد که هدف از این بازدید اشنایی طلاب با کتابخانهای شهر واستفاده از منابع برای نگارش پایان نامه ومقاله وهمچنین راهنمای جهت عضویت در کتابخانه واشنایی با منابع دست اول وغیره می باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پژوهشی  لینک ثابت
 [ 10:59:00 ق.ظ ]
به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه گنبد کاووس نمایشگاهی از اثارپژوهشی طلاب فارغ التحصیل درتاریخ 16/9/95 تاتاریخ 25/9/95 جهت استفاده و بازدید طلاب در سالن مدرسه برگزار گردید ازانجایی که پژوهش رکن اساسی حوزه های علمیع می باشد هدف از انجام این کار تشویق وترغیب طلاب در پژوهش وتحقیق واستفاده بهینه از وقت درنگارش پایان نامه وهمچنین اشنایی باموضاعات پایان نامه وجلوگیری از تکراری بودن موضوعات درتدوین پایان نامه های درحال نگارش می باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پژوهشی  لینک ثابت
 [ 10:52:00 ق.ظ ]
1 3 4 5
 
   
 
فراخوان چی شد طلبه شدم